പ്രതിഷേധവും ജലപീരങ്കിയും

content-mm-mo-web-stories ksu-youth-congress-march-at-kannur 7b1bkev7cpjbkmjc0lbn70posi 4gpioache49in19atadp31e751 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച്.

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച്

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച്

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്– കെഎസ്​യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

Web Stories