ആവേശക്കടലായി കാര്യവട്ടം;

content-mm-mo-web-stories 4ubf1jfhlto0rnu7hk6kjimcqb cricket-fever-in-greenfield-international-stadium-karyavattom content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 4ln53karruvau0its7m5mdigjo

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം.

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.

ഇന്ത്യ– ഓസീസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികളുടെ ആവേശം

Image Credit: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസ് ∙ മനോരമ.