വൈക്കത്തഷ്ടമി

content-mm-mo-web-stories vaikathashtami-2023 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 7orgmnn8fu3n448lkeoojfu0cc 7orame46du1jomism08utmqqg6

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് നടന്ന കാഴ്ചശ്രീബലി.

Image Credit: മനോരമ

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് നടന്ന കാഴ്ചശ്രീബലി.

Image Credit: മനോരമ

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് നടന്ന കാഴ്ചശ്രീബലി.

Image Credit: മനോരമ

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി സിനിമാ താരം രചന നാരായണൻ കുട്ടി അവതരിപ്പിച്ച കുച്ചിപ്പുടി.

Image Credit: മനോരമ

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി സിനിമാ താരം രചന നാരായണൻ കുട്ടി അവതരിപ്പിച്ച കുച്ചിപ്പുടി.

Image Credit: മനോരമ

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ കെടാവിളക്കിന് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്ത.

Image Credit: മനോരമ

വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടമി ഉത്സവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് നടന്ന കാഴ്ചശ്രീബലി.

Image Credit: മനോരമ
Web Stories