ഈ ഫയലിൽ ഒന്നല്ല ഒരായിരം ജീവനുകൾ...

44pst5mrrfbguld6nt02to9l2l content-mm-mo-web-stories ajms3np0bmundcskujlegmj8b rank-holders-protest content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2024

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൾ കേരള പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 52-ാം ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്ടിസദ്യ കഴിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ.

Web Stories