‘ദ് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്’

content-mm-mo-web-stories 3pcj8cj50an5vhvfi7flk7g592 42td94i5062rj75hmqp852jdga content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2024 kothamangalam-wild-elephant-rescue

കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചേരി തോടിനു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ വീണ ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചേരി തോടിനു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ വീണ ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചേരി തോടിനു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ വീണ ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചേരി തോടിനു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ വീണ ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചേരി തോടിനു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ വീണ ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചേരി തോടിനു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ വീണ ആന രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കാട്ടാന വീണതറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ.

പുറത്തെത്തിച്ച ആനയെ കാട്ടിലേക്കു വിടുന്നു.