വിസ്മയക്കാഴ്ചകളുമായി ചമയപ്രദർശനം

thrissur-pooram-chamaya-pradarshanam content-mm-mo-web-stories 48kjjhbc9st8uvo1qh3e4f8s26 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2024 5kjsv8p54hnofjsc640gicq49j

ആനച്ചമയങ്ങളുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളുമായി തിരുവമ്പാടി–പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങളുടെ പൂരം ചമയ പ്രദർശനം.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം കൗസ്തുഭം ഹാളിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം കൗസ്തുഭം ഹാളിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണുന്നവർ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം കൗസ്തുഭം ഹാളിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണുന്നവർ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം കൗസ്തുഭം ഹാളിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണുന്നവർ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം ഒരുക്കിയ അഗ്രശാലയിൽ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം അഗ്രശാലയിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണുന്നവർ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം അഗ്രശാലയിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണുന്നവർ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം അഗ്രശാലയിൽ ഒരുക്കിയ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണുന്നവർ.