ഇനി പൂരം കൂടാംട്ടോ...

content-mm-mo-web-stories pooram-web-story 5h8k66o7ercbd6kbgj49rrcolk content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2024 2d8qjdditv1p317cvcuc9sf9f7

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി കൊമ്പൻ എറണാകുളം ശിവകുമാർ. തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്നപ്പോൾ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി കൊമ്പൻ എറണാകുളം ശിവകുമാർ. തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്നപ്പോൾ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി കൊമ്പൻ എറണാകുളം ശിവകുമാർ. തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്നപ്പോൾ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി കൊമ്പൻ എറണാകുളം ശിവകുമാർ. തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്നപ്പോൾ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി കൊമ്പൻ എറണാകുളം ശിവകുമാർ. തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്നപ്പോൾ.

തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി കൊമ്പൻ എറണാകുളം ശിവകുമാർ. തെക്കേ ഗോപുരനട തുറന്നപ്പോൾ.

Web Stories