കാടേ മടങ്ങുന്നു...

content-mm-mo-web-stories 3g12v77e7orel0bvnie0vs6mms wild-elephant-dies-after-falling-into-well-in-thrissur 17lht8urga02u07pv6c4kkp3gn content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2024

തൃശൂർ പീച്ചി വെള്ളക്കാരിത്തടം ആനക്കുഴിയിൽ ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികള്‍.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നു.

കിണറ്റിലേക്ക് വീണു ചരിഞ്ഞ കൊമ്പനെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയ ശേഷം മറവു ചെയ്യാനായി ലോറിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നു.