ചിരിപ്പിച്ച് ആശിഷ് വിദ്യാർഥി

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 3d85tu6catqh5bkk1act93b887 mo-lifestyle-standupcomedy 7g26pbb176ie4aqvu6vlinp7c2-list mo-entertainment-movie-ashish-vidyarthi

കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ ‘റൈനിങ് സ്മൈൽസ്’ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ‘സിറ്റ് ഡൗൺ ആശിഷ്’ ഷോയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിൽ എത്തിയ നടനും സ്റ്റാൻഡ‍് അപ്പ് കൊമേഡിയനുമായ ആശിഷ് വിദ്യാർഥി ടെക്കികളോടെ‍ാപ്പം

Image Credit: ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ / മനോരമ

കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ ‘റൈനിങ് സ്മൈൽസ്’ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ‘സിറ്റ് ഡൗൺ ആശിഷ്’ ഷോയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിൽ എത്തിയ നടനും സ്റ്റാൻഡ‍് അപ്പ് കൊമേഡിയനുമായ ആശിഷ് വിദ്യാർഥി ടെക്കികളോടെ‍ാപ്പം.

Image Credit: ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ / മനോരമ

കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ ‘റൈനിങ് സ്മൈൽസ്’ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ‘സിറ്റ് ഡൗൺ ആശിഷ്’ ഷോയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിൽ എത്തിയ നടനും സ്റ്റാൻഡ‍് അപ്പ് കൊമേഡിയനുമായ ആശിഷ് വിദ്യാർഥി ടെക്നോപാർക്കിലെ പ്രതിധ്വനി സാംസ്കാരിക സംഘടനയിലെ ടെക്കികളോടെ‍ാപ്പം സെൽഫിയെടുക്കുന്നു. പത്നി രൂപാലി ബറുവ സമീപം.

Image Credit: ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ / മനോരമ

നടൻ ആശിഷ് വിദ്യാർഥി കൊല്ലം ആശ്രാമം 8 പോയിന്റ് ആർട്ട് കഫേയിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: ചിത്രം : മനോരമ

ആശിഷ് വിദ്യാർഥി.

Image Credit: ഫയൽ ചിത്രം: ധനേഷ് അശോകൻ / മനോരമ

ആശിഷ് വിദ്യാർഥി ഭാര്യ രൂപാലി ബറുവയോടൊപ്പം.

Image Credit: ഫയൽ ചിത്രം: ധനേഷ് അശോകൻ / മനോരമ