തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ‘കടിക്കൽ’ കോളജ് !

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 6sd5tqt90lopijc41j7o1imofg mo-news-common-kottayamnews mo-health-governmentmedicalcollegekottayam 7g26pbb176ie4aqvu6vlinp7c2-list mo-environment-straydogs

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലെ കസേരയുടെ താഴെ വിശ്രമിക്കുന്ന നായ

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലെ കസേരയുടെ താഴെ വിശ്രമിക്കുന്ന നായ.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ നായ്ക്കൂട്ടം.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ നായ്ക്കൂട്ടം.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് മരുന്നു വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലെ കസേരയുടെ താഴെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നായ.