പട്ടം ജംക്‌ഷനിലെ അപകടക്കുഴികൾ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list husl05hurn9010r9t30qs220s 7g26pbb176ie4aqvu6vlinp7c2-list

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പടെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ, പിഎസ് സി ഒാഫിസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന ജംക്‌ഷനിലാണ് ഇൗ കുഴികൾ.

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പടെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ, പിഎസ് സി ഒാഫിസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന ജംക്‌ഷനിലാണ് ഇൗ കുഴികൾ.

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പടെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ, പിഎസ് സി ഒാഫിസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന ജംക്‌ഷനിലാണ് ഇൗ കുഴികൾ.

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പടെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ, പിഎസ് സി ഒാഫിസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന ജംക്‌ഷനിലാണ് ഇൗ കുഴികൾ.

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പടെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ, പിഎസ് സി ഒാഫിസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന ജംക്‌ഷനിലാണ് ഇൗ കുഴികൾ.

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഉൾപ്പടെ നിരവധി ആശുപത്രികൾ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പടെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ, പിഎസ് സി ഒാഫിസ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന ജംക്‌ഷനിലാണ് ഇൗ കുഴികൾ.

https://www.manoramaonline.com/web-stories/local-features.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/local-features.html

www.manoramaonline.com/web-stories