സാക്ഷി ചൗധരി | Sakshi Chaudhary

content-mm-mo-web-stories-movies content-mm-mo-web-stories actress-sakshi-chaudhary-pleasing-pictures content-mm-mo-web-stories-movies-2023 7kijhvo5inn1oqe4ln0mett39h 5reo3d1a02rtb41uj9r7rqv3ac

മോഡലിങ് രംഗത്ത് നിന്നും അഭിനയ രംഗത്ത് എത്തി

Image Credit: Instagram / isakshi_chaudhary

നിരവധി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്

Image Credit: Instagram / isakshi_chaudhary

തെലുങ്കു ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തെത്തി

Image Credit: Instagram / isakshi_chaudhary

ആയിരത്തിൽ ഇരുവർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടി

Image Credit: Instagram / isakshi_chaudhary