Vishnu Priya Bhimeneni

content-mm-mo-web-stories-movies content-mm-mo-web-stories actress-vishnupriya-bhimeneni-enchanting-pictures 5rkuueb81uf4o0db9c512aqks1 content-mm-mo-web-stories-movies-2023 3r20g6h0v2oupsvqt4rrm4fprr

Vishnu Priya Bhimeneni is an Indian television presenter and actress.

Image Credit: Instagram / vishnupriyabhimeneni

Vishnu Priya Bhimeneni was born on 22 February 1986 in Hyderabad, Telangana.

Image Credit: Instagram / vishnupriyabhimeneni

She predominantly works in Telugu, Malayalam and Tamil film industry.

Image Credit: Instagram / vishnupriyabhimeneni

She made her acting debut with the Malayalam film Mayookham in the year 2005.

Image Credit: Instagram / vishnupriyabhimeneni

She has worked in many short films, YouTube Sketch videos and television shows.

Image Credit: Instagram / vishnupriyabhimeneni

She has appeared in several commercials and print ads for popular brands in India.

Image Credit: Instagram / vishnupriyabhimeneni