പാതിയിൽ അടർന്ന് വീണ് ബിടിഎസ്

content-mm-mo-web-stories-music content-mm-mo-web-stories 7nde5plpv91rltcook19pu373 7ggptt8q7rjvgg5cidu6por5pd content-mm-mo-web-stories-music-2022 bts-announces-hiatus

സംഗീതലോകത്ത് ഇനി ബിടിഎസ് ഇല്ല

Image Credit: Social Media

ദീർഘമായ ഇടവേളയെന്ന് അറിയിപ്പ്

Image Credit: Social Media

ഓരോരുത്തരും സ്വതന്ത്ര സംഗീത ജീവിതത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

Image Credit: Social Media

ജെഹോപ് ആദ്യ സോളോ സംഗീത പരിപാടിക്കു തുടക്കം കുറിക്കും

Image Credit: Social Media

വൈകാതെ തിരികെ വരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്

Image Credit: Social Media