കണ്ണീരോർമയായി കരുണാമൂർത്തിയുടെ തകിൽ താളം

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 5laicouk0rfe5garr44fjolhs6 1hj6rb7la52vgjlfm4c7frrbno-list

തകിൽ വിദ്വാൻ കരുണാ മൂർത്തി വിടവാങ്ങി

പാൻക്രിറ്റൈറ്റിസിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു

കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠം ആസ്ഥാന വിദ്വാൻ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈക്കം ക്ഷേത്ര കലാപീഠം അധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു

തകിലിൽ കീർത്തനങ്ങൾ വായിച്ച് ആസ്വാദകമനം കവർന്നു

Web Story

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/music.html