പാതിയിൽ പിരിഞ്ഞ് തകർന്നടിഞ്ഞ ബാൻഡുകൾ

content-mm-mo-web-stories-music content-mm-mo-web-stories 2sr29eaq7i29gik1o5tsg2alam music-bands 1vjdlaeetue8r0cah5gu8ieeq content-mm-mo-web-stories-music-2022

വൺ ഡയറക്‌ഷൻ

Image Credit: Social Media

ദ് ബീറ്റിൽസ്

Image Credit: Social Media

പിങ്ക് ഫ്ലോയ്ഡ്

Image Credit: Social Media

സ്‌പൈസ് ഗേൾസ്

Image Credit: Social Media

ഡഫ്റ്റ് പങ്ക്

Image Credit: Social Media

ബാക്ക്സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ്

Image Credit: Social Media