ഓർമയിലുണരുന്ന രവീന്ദ്രനാദം

content-mm-mo-web-stories-music content-mm-mo-web-stories 2otgljh2ns57mbemhbk5citepl 1njis4st203pv3hftlefjfme52 content-mm-mo-web-stories-music-2022 remembering-raveendran-master-on-his-birth-anniversary

നിലയ്ക്കാത്ത ഈണങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് അനശ്വരതയിലേക്കു കടന്നുപോയ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിന്റെ ജന്മവാർഷികമാണിന്ന്