ചോളി കേ പീച്ചേ ക്യാ ഹേ പാട്ടിന്റെ റെക്കോർഡിങ് അനുഭവം പറഞ്ഞ് അൽക്ക യാഗ്നിക്

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 2ed0m6ndbur6f0bto1v3o9qcno 1hj6rb7la52vgjlfm4c7frrbno-list

പാട്ടിന്റെ വരികൾ കണ്ടപ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നി.

ഞാൻ അസംതൃപ്തയായിരുന്നു

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവൻ ഏറെ സഹായിച്ചു

റെക്കോർഡിങ് രീതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു

പാട്ട് ഇത്ര വലിയ ഹിറ്റാകുമെന്നു വിചാരിച്ചില്ല

കുസൃതി നിറഞ്ഞ ഗാനമാണത്

ഇള അരുൺ ആയിരുന്നു സഹഗായിക