ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ദേശീയ പതാകയുമായി അധികൃതര്‍ക്കൊപ്പം (ചിത്രങ്ങള്‍: ട്വിറ്റര്‍)

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories students-back-to-india-from-ukraine content-mm-mo-web-stories-news-2022 59gsff73mf57fap0h8e6plq6ho 2d4m80upolbvj8qdvklubsva66

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വിമാനത്തിനുള്ളില്‍

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വിമാനത്തിനുള്ളില്‍

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വിമാനത്തിനുള്ളിലേക്ക്

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

അതിര്‍ത്തിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എംബിസിയുടെ വാഹനത്തിനായി കാത്തുനില്‍ക്കുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശ്വാസതീരത്തേക്ക്

യുക്രെയ്‌നില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പോളണ്ട് അതിര്‍ത്തിയിലേക്കു നടക്കുന്നു