മോക്ഡ്രില്ലിനു മുൻപേ കൊച്ചിയിൽ മഴയുടെ ‘റിയൽ ഡ്രിൽ’

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 7kst3brn6hn064mrluhdjpsvn3 content-mm-mo-web-stories-news-2022 6m2cjjcdo343i6i258gbnnkt89 heavy-rain-havoc-in-kochi

മൺസൂൺ വരുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി.

Image Credit: Josekutty Panackal

ഒരാഴ്ചയായി കൊച്ചിയിൽ ചെറിയ ഇടവെളകളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്

Image Credit: Josekutty Panackal

മഴക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമായി വെള്ളം കെട്ട്

Image Credit: Josekutty Panackal

ഒരു രാത്രി മഴ നിന്നു പെയ്തതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി.

Image Credit: Josekutty Panackal

എംജി റോഡ് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം

Image Credit: Josekutty Panackal

തോടുകൾ കയ്യേറി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ചതും മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിനിൽക്കുന്നതുമാണ് വെള്ളക്കെട്ടിനു കാരണം.

Image Credit: Josekutty Panackal

പിആൻഡ്ടി കോളനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ

Image Credit: Josekutty Panackal

എറണാകുളത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് കാഴ്ചകൾ

Image Credit: Josekutty Panackal