ആലപ്പുഴ കൈനകരിയിലെ ‘കട്ടകുത്തൽ’

557ocv24g2fgq74ievbjagh71n web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news 4tru4o7hrg1atjvgfg5q4dm16j https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

ആലപ്പുഴ കൈനകരിക്ക് സമീപം പാടത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചെളിവാരുന്ന തൊഴിലാളി. ‘കട്ടകുത്തൽ’ എന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്നത്. ബണ്ട് നിർമിക്കാനും കുട്ടനാട്ടെ വീടുകൾ ഉയർത്താനും ഈ ചെളി ഉപയോഗിക്കും. ചിത്രം: വിഗ്നേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി

ആലപ്പുഴ കൈനകരിക്ക് സമീപം പാടത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചെളിവാരുന്ന തൊഴിലാളി. ‘കട്ടകുത്തൽ’ എന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്നത്. ബണ്ട് നിർമിക്കാനും കുട്ടനാട്ടെ വീടുകൾ ഉയർത്താനും ഈ ചെളി ഉപയോഗിക്കും. ചിത്രം: വിഗ്നേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി

ആലപ്പുഴ കൈനകരിക്ക് സമീപം പാടത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചെളിവാരുന്ന തൊഴിലാളി. ‘കട്ടകുത്തൽ’ എന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്നത്. ബണ്ട് നിർമിക്കാനും കുട്ടനാട്ടെ വീടുകൾ ഉയർത്താനും ഈ ചെളി ഉപയോഗിക്കും. ചിത്രം: വിഗ്നേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി

ആലപ്പുഴ കൈനകരിക്ക് സമീപം പാടത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചെളിവാരുന്ന തൊഴിലാളി. ‘കട്ടകുത്തൽ’ എന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്നത്. ബണ്ട് നിർമിക്കാനും കുട്ടനാട്ടെ വീടുകൾ ഉയർത്താനും ഈ ചെളി ഉപയോഗിക്കും. ചിത്രം: വിഗ്നേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html