ജിഎസ്ടി: വില കൂടുന്നവ

4t5p9pll8878s29i6b8i83nfj web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 1ffohua3gk4ij1flrmvkacsl77

എൽഇഡി ലാംപ്, ലൈറ്റ് 18% (12%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

വാട്ടർ പമ്പ്, സൈക്കിൾ പമ്പ് 18% (12%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

അച്ചടി, എഴുത്ത്, വര എന്നിവയ്ക്കുള്ള മഷി 18% (12%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

ചെക്ക് ബുക്ക് 18% (0%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

കട്ടിങ് ബ്ലേഡുകളുള്ള കത്തി, പേപ്പർ മുറിക്കുന്ന കത്തി, പെൻസിൽ ഷാർപ്‍നെറും ബ്ലേഡും, സ്പൂൺ, ഫോർക്ക് തുടങ്ങിയവ 18% (12%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

കട്ട് ആൻഡ് പോളിഷ് ചെയ്ത വജ്രക്കല്ല് 1.5% (0.25%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

സോളർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ 12% (5%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

ഭൂപടം 12% (0%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

ചിട്ടി ഫണ്ട് ഫോർമാൻ (തലയാൾ) നൽകുന്ന സേവനം 18% (12%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock

ടെട്രാപാക്ക് (പാക്കേജിങ് പേപ്പർ) 18% (12%)

പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് (നിലവിലെ നിരക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ)‌‌

Image Credit: Shutterstock
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article