ചൈനയിലെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: കൂറ്റൻ റാലിയുമായി ജനം തെരുവിൽ

59is2hs2phpcuf51a62qj4ntah web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 1fotr2u1l8qsb98plmduqaujs6

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article