ചൈനയിലെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: കൂറ്റൻ റാലിയുമായി ജനം തെരുവിൽ

content-mm-mo-web-stories-news 59is2hs2phpcuf51a62qj4ntah content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-news-2022 china-henan-bank-scam 1fotr2u1l8qsb98plmduqaujs6

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)

ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഷെങ്ഷുവിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ബ്രാഞ്ചിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ.

Image Credit: (Photo by Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP)