ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-news-2022 heavy-rain-in-aluva pqtft1qtb5c07n2ruhio9fq1 716gap9viu3v9vj043ufs376q

ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിത്രം: മനോരമ

ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിത്രം: മനോരമ

ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിത്രം: മനോരമ