കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 1nie95f3kn0i3369mm6qvprd1s 7qhmorfgtq35qtu5lujrebvsp4 content-mm-mo-web-stories-news-2022 heavy-rain-in-kannur

കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ

കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ

കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ

കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ

കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ

കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഴക്കാഴ്ചകൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ