സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ; ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

54s3dqolosgmk80mgehl81r65g web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news 3g8pnnfoinu2kp6u14pp0ooo1g https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

രാജ്ഘട്ടിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരികർമ ചടങ്ങ് നടത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

രാജ്ഘട്ടിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

76ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article