രാജ്നാഥ് സിങ് താഷ്കെന്റിൽ

69pqf8mb2ebbq7p7g573mk4tib web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news 39l5b023bmgp7ijdkek9rvf8jf https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ താഷ്കെന്റിൽ ‘ഷാങ്‌ഹായ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ’ (എസ്‌‌സിഒ) യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്..

Image Credit: PIB

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ താഷ്കെന്റിൽ ‘ഷാങ്‌ഹായ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ’ (എസ്‌‌സിഒ) യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്.

Image Credit: PIB

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ താഷ്കെന്റിൽ ‘ഷാങ്‌ഹായ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ’ (എസ്‌‌സിഒ) യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്.

Image Credit: PIB

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ താഷ്കെന്റിൽ ‘ഷാങ്‌ഹായ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ’ (എസ്‌‌സിഒ) യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്.

Image Credit: PIB
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
More News