പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊച്ചിയിൽ

2rusmuuol6r9ffjirce0s98g4m 4jvn7r1jikjd5md3li2hc8j4j5 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു.

Image Credit: PIB

കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

Image Credit: Josekutty Panackal / Manorama

കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

Image Credit: Josekutty Panackal / Manorama

കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകർ..

Image Credit: Josekutty Panackal / Manorama
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article