യുഗാന്ത്യം; എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അന്തരിച്ചു

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-news-2022 queen-elizabeth-passes-away 5pjk66b1bjbl485vjvq2pg4viq 3m75epnp4rmnflq2laenvd59p4

Image Credit: (Photo by Joe Giddens / POOL / AFP)

Image Credit: (Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP)

Image Credit: (Photo by PAUL GROVER / POOL / AFP)

Image Credit: (Photo by Victoria Jones / POOL / AFP)

Image Credit: (Steve Parsons/PA via AP)

Image Credit: (AP Photo/Frank Augstein, Pool)

Image Credit: AP/PTI(AP10_14_2019_000274B)

Image Credit: (Photo by John Stillwell / POOL / AFP)

Image Credit: (Photo by Steve Parsons / POOL / AFP)