രാഹുലിന്റെ ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ

7bttdmmepb6bil1ir45al6big0 29def6hd263641makmfg3eg09n web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ

Image Credit: R.S Gopakumar

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ.

Image Credit: R.S Gopakumar

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ

Image Credit: Twitter/@INCIndia

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ

Image Credit: R.S Gopakumar

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ

Image Credit: Twitter/@INCIndia

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ

Image Credit: Twitter/@INCIndia

രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ

Image Credit: Twitter/@INCIndia
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article