പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാനിൽ

11bkt4cbu06bv53ao29upr1d0v web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 4q77m5g0u03unh116iuhoe08ea

ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിഡയുമായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിഡയുമായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാനിൽനിന്ന് മടങ്ങിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
More News