ആഘോഷമാക്കാൻ ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേ‍ജ്

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 3h905qhbpr1se4sg8scu33j23 dubai-global-village-2022-begins 4m5fdvs5fc54eqd11hmkihnuft content-mm-mo-web-stories-news-2022

ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വിസ്മയങ്ങളുടേത്

ഇന്ത്യയടക്കം 27 പവലിയനുകൾ

ദിവസവും 200ലേറെ പ്രകടനങ്ങൾ

ഖത്തറും ഒമാനും ആദ്യമായി എത്തുന്നു.