ഫ്രഞ്ച് നാവികകപ്പൽ അക്കോണിറ്റ് മുംബൈയിൽ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-news-2022 kpras3c4rhl1a3pf1qrrfjoh5 1e2ial5cbgn1e3fsuplee8u2ne french-navy-ship-aconit-in-mumbai

ഫ്രാൻസിന്റെ നാവികസേനാ കപ്പൽ അക്കോണിറ്റ് മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുമായി സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയായിരുന്നു ദൗത്യം

Image Credit: (Twitter/@WarshipCam)

ഫ്രാൻസിന്റെ നാവികസേനാ കപ്പൽ അക്കോണിറ്റ് മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുമായി സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയായിരുന്നു ദൗത്യം.

Image Credit: (Twitter/@PrashPala)

ഫ്രാൻസിന്റെ നാവികസേനാ കപ്പൽ അക്കോണിറ്റ് മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുമായി സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയായിരുന്നു ദൗത്യം.

Image Credit: (Twitter/@FranceBombay)

ഫ്രാൻസിന്റെ നാവികസേനാ കപ്പൽ അക്കോണിറ്റ് മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുമായി സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുകയായിരുന്നു ദൗത്യം.

Image Credit: (Twitter/@FranceBombay)