പരിമിതമല്ല; പരിധിയില്ലാത്ത ആസ്വാദനം

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 7airsfhc11o07ohougnb0v55fr content-mm-mo-web-stories-news-2022 3nmn97eacgc2njcqgc9d4u9qk6 world-cup-stadiums-help-create-memorable-experience-for-fans-with-special-needs

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കളി ആസ്വദിക്കാം

Image Credit: ഫിഫ

കരുതലുമായി ഖത്തർ

Image Credit: ഫിഫ

ഏറ്റവുമധികം സെൻസറി മുറികൾ

Image Credit: ഫിഫ

ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കും

Image Credit: ഫിഫ

മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും

Image Credit: ഫിഫ