ഡൽഹിയെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-news-2022 28no3a2s68gklgbj8oueh0dqqt german-foreign-minister-delhi-visit bla070u8t7u8sqrejahij4nar

ഡൽഹിയിലെത്തിയ ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അന്നലീന ബെയർബോക്ക്

Image Credit: Twitter/ @sidhant

വോട്ടിങ് മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്ന ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി

Image Credit: Twitter/ ANI

വോട്ടിങ് മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രാജീവ് കുമാർ

Image Credit: Twitter/ ANI

ചാന്ദ്നി ചൗക്കിലെ തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് ദുപ്പട്ട വാങ്ങുന്നു.

Image Credit: Twitter/ @sidhant

ഡൽഹിയിലെ ഗുരുദ്വാര സിസ് ഗൻജ് സാഹിബിലെത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: Twitter/ @AmbAckermann

ചാന്ദ്നി ചൗക്കിലെ തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് ദുപ്പട്ട വാങ്ങുന്നു.

Image Credit: Twitter/ @AmbAckermann

ഡൽഹി മെട്രോയിൽ മാണ്ഡി ഹൗസിൽ നിന്നും ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു.

ഡൽഹി മെട്രോ യാത്ര

Image Credit: Twitter/ @Storch_i

വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറിനൊപ്പം

Image Credit: Twitter/@DrSJaishankar

വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറിനൊപ്പം

Image Credit: Twitter/Twitter/@DrSJaishankar

ചാന്ദ്നി ചൗക്കിലെ ഒരു കടയിൽ.

Image Credit: Twitter/Twitter/@ArrushChopra

ഡൽഹി മെട്രോ യാത്ര

Image Credit: Twitter/Twitter/@ArrushChopra

ഗുരുദ്വാരയിലെ അടുക്കളയിൽ.

Image Credit: Twitter/Twitter/@ArrushChopra