ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ ഭരണം പിടിച്ച് എഎപി

2jabitve3kvuai3he6j1jqk0qn content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-news-2022 1v6de6qh5ji20dflhkr69gt3m delhi-election-result-delhi-civic-polls-result

എഎപി പ്രവർത്തകരുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം.

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ

Image Credit: രാഹുൽ ആർ. പട്ടം ∙ മനോരമ