മഞ്ഞിൽ കളിച്ച് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 4h612td27228g7kc0o076r4pmq 121963lko2oipqd6cu3ncnketa rahul-gandhi-sister-priyankas-adorable-snowball-fight-photo

പ്രിയങ്കയുടെ തലയിൽ മഞ്ഞുവാരിയിടുന്ന രാഹുൽഗാന്ധി

Image Credit: Twitter/ @Bharat Jodo

Image Credit: Twitter/ @Bharat Jodo

Image Credit: Twitter/ @Bharat Jodo