പ്രവാസികളെ ബജറ്റിൽ കരുതിയത് ഇങ്ങനെ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories budget-2023-announces-new-project-that-ensures-100-job-days-for-returned-expats 2b7k2rb61l7v51snhtn82lh410 4nfuhd98aehra27ikem1327mvf

പ്രവാസി പുനരധിവാസത്തിന് 25 കോടി

നോർക്ക ശുഭയാത്ര പദ്ധതിക്ക് 2 കോടി

മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ 5 കോടി

നോർക്ക തൊഴിൽ പദ്ധതിക്ക് 5 കോടി

പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് നോർക്ക ഒരു വർഷം 100 തൊഴിൽദിനം സൃഷ്ടിക്കും.