നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 6uqnlo3sakg4jpdpuis7flap00 finance-minister-k-n-balagopal-presenting-kerala-budget-2023 2spfhbk433fd3pk9ll0vss9409

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI

ബജറ്റ് അവതരണത്തിനു മുൻപായി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്റെ വീട്ടിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച..

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil