വാഹനങ്ങൾക്ക് വില ഉയരും

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories kerala-budget-2023-tax-hike 7mjdme3onal2ijgmmmd48mhn1p 1vqo4fpuorpou926n25krukl14

പുതിയ കാറുകളുടെയും സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെയും ഒറ്റത്തവണ നികുതി നിരക്കിലെ മാറ്റം ഇങ്ങനെ.

Image Credit: CANVA

5 ലക്ഷം വരെ – 1%

Image Credit: CANVA

5 – 15 ലക്ഷം വരെ – 2%

Image Credit: CANVA

15 – 20 ലക്ഷം വരെ – 1%

Image Credit: CANVA

20 – 30 ലക്ഷം വരെ – 1%

Image Credit: CANVA

30 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 1%

Image Credit: CANVA