രാജ്യാന്തര വ്യാപാര മേള തിരുവനന്തപുരത്ത്

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories kerala-budget-2023-work-near-home-and-trade-fair 4ip73na1or4fmddfs6d629dnc0 62fegf702gb0agorn5372ffali

രാജ്യാന്തര വ്യാപാര മേളയ്ക്ക് 15 കോടി അനുവദിച്ചു, സ്ഥിരം വേദി തിരുവനന്തപുരം.

വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോളിഡേ ഹോമിനായി 10 കോടി

ടൂറിസം ഇടനാഴി വികസനത്തിനായി 50 കോടി

രാജ്യാന്തര ടൂറിസം പ്രചാരണത്തിന് 81 കോടി

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 135 കോടി.