ഏയ്റോ ഇന്ത്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മോദി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 5diq8mb40vhk1b21k9eovaemh4 3q7n0qa7kqirs1va4480g520kg pm-modi-inaugurate-asias-biggest-aero-show-in-bengaluru

ബെംഗളൂരുവിൽ ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനം കാണുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter

ഏയ്റോ ഇന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

Image Credit: Twitter