ലോകബാങ്ക് തലപ്പത്തേക്ക് ‘ഇന്ത്യക്കാരൻ’; ആരാണ് അജയ് ബാംഗ?

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 75388ojck89act00h20ju0om3j 3p8e5r4jnno0t3ckt7hhb386ov who-is-ajay-banga-joe-biden-s-pick-to-lead-world-bank

പുണെ സ്വദേശി, ജനനം: 1959 നവംബർ 10, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പൗരൻ.

മാസ്റ്റർകാർഡിന്റെ വളർച്ച 2.1 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഉയർത്തിയ സിഇഒ

30 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം; സിറ്റിബാങ്ക്, പെപ്‌സികോ, നെസ്‌ലെ തുടങ്ങിയവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു

ഒന്നിനോടും ‘നോ’ പറയരുത്: അജയ് ബാംഗയുടെ വിജയമന്ത്രങ്ങളിലൊന്ന്