നിറങ്ങളിലാറാടി ഉത്തരേന്ത്യ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 14vvoi8t6idolq77vc4e2fa2a2 534m6attf0j97rrgcs3o1frbq7-list mo-religion-holi

മധുരം പങ്കുവച്ചും വര്‍ണങ്ങൾ വാരിവിതറിയും ഹോളി ആഘോഷിച്ച് ഡൽഹിയും ഉത്തർ പ്രദേശും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama
Web Story

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories.html