നിറങ്ങളിലാറാടി ഉത്തരേന്ത്യ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 14vvoi8t6idolq77vc4e2fa2a2 49e0l50hfkqae1be6prc3qunln holi-celebration-north-india

മധുരം പങ്കുവച്ചും വര്‍ണങ്ങൾ വാരിവിതറിയും ഹോളി ആഘോഷിച്ച് ഡൽഹിയും ഉത്തർ പ്രദേശും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മധുരയിൽ നടന്ന ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.

Image Credit: Rahul Pattom / Manorama