ജി20 – രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗം

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories sherpa-meeting-under-indias-g20-presidency-begins-at-kumarakom-kottayam 3etfeo9aiqp4k641f79lppsrgg 1n38q2ll2bhdb7apl10hvhhs8f

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB

കുമരകത്തു നടക്കുന്ന ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഷെർപ്പ യോഗത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: PIB