സിബിഐയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 321thr337fpsr6h5n74hslrs5t 4hdflgl6ovhjpobr5v93oi1lqb pm-modi-inaugurates-diamond-jubilee-celebrations-of-cbi-in-delhi-pictures

സിബിഐയിലെ മികച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മെഡൽ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

സിബിഐയിലെ മികച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മെഡൽ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

സിബിഐയിലെ മികച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മെഡൽ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

സിബിഐയിലെ മികച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മെഡൽ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

സിബിഐയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

സിബിഐയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

Image Credit: PIB

സിബിഐയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

സിബിഐയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

സിബിഐയുടെ 60ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB