ആഗോള ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഉച്ചകോടി 2023

6e314dbbo9ur0085b0m5nfmjop content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 41tn2l8aa8mb922mlvslhtgglh global-buddhist-summit-in-delhi

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB