ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകടം :250ല്‍ ഏറെ മരണം, 900 പേർക്കു പരുക്ക്

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2023 4pu884blefb5qhmfocc6uhu8m0 https-www-manoramaonline-com-web-stories-news 1n62s3qumc4fnq1k6ckbasgbfi odisha-train-accident-death-count-rises-to-over-250

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP