ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകടം :250ല്‍ ഏറെ മരണം, 900 പേർക്കു പരുക്ക്

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 4pu884blefb5qhmfocc6uhu8m0 534m6attf0j97rrgcs3o1frbq7-list

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

ട്രെയിൻ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രം.

Image Credit: DIBYANGSHU SARKAR / AFP