യുഎന്നിൽ യോഗയ്‌ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നരേന്ദ്ര മോദി

322q057eqfu33u68g8i5e52utp content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 7a2k1b3f5l8ll57fdlobm6ff2n narendra-modi-international-yoga-day-us

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നു.

Image Credit: തോമസ് ജോൺ

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നു

Image Credit: തോമസ് ജോൺ

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നു

Image Credit: തോമസ് ജോൺ

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്നു

Image Credit: തോമസ് ജോൺ

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിനായി എത്തിയവർ

Image Credit: തോമസ് ജോൺ

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിനായി എത്തിയവർ

Image Credit: തോമസ് ജോൺ

യുഎന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിനായി എത്തിയവർ

Image Credit: തോമസ് ജോൺ