രാജ്യാന്തര യോഗാദിനം – കൊച്ചി പോർട്ട് അതോറിറ്റി

49vskusgpta0c9l718jhhgr1vo content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 32koh0cs3ke19skqqgq225cpaa international-day-of-yoga-cochin-port

എറണാകുളം വാർഫിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന എംവി ലഗൂൺ കപ്പലിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

എറണാകുളം വാർഫിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന എംവി ലഗൂൺ കപ്പലിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

വില്ലിങ്ടൻ ഐലൻഡിലെ സമുദ്രിക ഹാളിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

വില്ലിങ്ടൻ ഐലൻഡിലെ സമുദ്രിക ഹാളിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

.വില്ലിങ്ടൻ ഐലൻഡിലെ സമുദ്രിക ഹാളിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB

എറണാകുളം വാർഫിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന എംവി ലഗൂൺ കപ്പലിൽ നടത്തിയ യോഗാദിനാചരണത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: PIB